Sugandha Medical Centre & Maternity Centre

Consultancy Charges: Rs.150 Emergency Consultancy Charges – Rs.200 Visiting Consultancy Charges – Rs. 600

Gupta Homoeo Pharmacy

G.T.B. Hospital

Guru Tegh Bahadur Hospital (or GTBH or GTB Hospital) is a 1,500-bed hospital situated in the Shahdara.

Babu Nature Care Hospital & Yogashram